+420 776 648 424 Spolehliva firma Ověřeno zákazníky Hodnocení obchodu na Zboží.cz TOJIRO CZ s.r.o. na Biano CZ

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající/Poskytovatel - obchodní společnost TOJIRO CZ s. r. o., se sídlem Pardubice, Lonkova 510, PSČ 530 09, identifikační číslo: 04236289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 35469 (dále jen Prodávající).

1.2. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování - TOJIRO CZ s. r. o., Lonkova 510, PSČ 530 09, Pardubice – Polabiny, adresa elektronické pošty info@noze-tojiro.cz, telefon +420 776 648 424.

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) Prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen Kupní smlouva) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen Kupující) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího za účelem koupě zboží a služeb Prodávajícího (dále jen Zboží a Služby). Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese: http://www.noze-tojiro.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu). Kupující má možnost seznámit se s Obchodními podmínkami před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami v celém rozsahu seznámil a že s nimi souhlasí.

1.4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese http://www.noze-tojiro.cz (dále jen webová stránka) a další související právní vztahy.

1.5. Obchodními podmínkami se řídí jak právní vztahy, ve kterých vystupuje Kupující, který je spotřebitelem (osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), tak i právní vztahy, ve kterých vystupuje Kupující, který objednává Zboží a nebo Služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7.  Znění Obchodních podmínek může Prodávající kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží a Služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání Zboží a Služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží a nebo Služeb je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží a nebo Služeb jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. PODÁNÍ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ a Služeb A JEJÍ VYŘÍZENÍ, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY     

3.1. Veškerá prezentace Zboží a Služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží a nebo Služeb (není nabídkou k uzavření Kupní smlouvy). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží a Službách (označení a popis hlavních vlastností), a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a Služeb. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků kromě nákladů spojených s dodáním Zboží. Ceny Služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a bez nákladů spojených s dopravou. Ceny Zboží a Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny Zboží a Služeb včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s balením a dodáním Zboží nejsou součástí ceny Zboží.

3.4.1 Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.2. Pro objednání Služeb si Kupující stáhne do svého PC objednávkový formulář umístěný na Webových stránkách Prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


3.5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku Zboží odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Objednávku Služeb odešle Kupující Prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře na e-mailovou adresu: info@noze-tojiro.cz. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.8. Prodávající prostřednictvím automatického vygenerování odpovědi a nebo elektronickou poštou potvrdí neprodleně Kupujícímu obdržení jeho objednávky doručené Prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní. Potvrzení obdržení objednávky Kupujícího není přijetí (akceptací) Objednávky a nedochází tímto automaticky k uzavření Kupní smlouvy.

3.9. Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno elektronickou poštou na adresu jeho elektronické pošty VÝSLOVNÉ přijetí objednávky (akceptace) Prodávajícího. Uzavřením Kupní smlouvy je Kupní smlouva platná a účinná. To neplatí, pokud Kupující zvolil jako způsob provedení platby kupní ceny bezhotovostní převod na účet Prodávajícího, když v tomto případě je Kupní smlouva účinná okamžikem připsání kupní ceny ve sjednané výši na účet Prodávajícího.

3.10. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že:

    a) Kupujícímu odevzdá jím objednané Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje, že jím objednané Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

    a nebo

    b) Kupujícímu poskytne objednanou službu a Kupující se zavazuje, že za jím objednané služby zaplatí Prodávajícímu smluvenou cenu.

3.11. Prodávající splní závazek odevzdat Zboží Kupujícímu – v případě, že je Kupující spotřebitel – předáním Zboží, jinak okamžikem předáním Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, když v tomto případě Prodávající umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravy vůči dopravci.

3.12. Prodávající prohlašuje, že termín dodání Zboží Kupujícímu je vázán skutečností, zda je Zboží u Prodávajícího skladem, či zda je třeba jej objednat a dodat od výrobce v zahraničí. Prodávající se zavazuje Kupujícího předem informovat o termínu dodání Zboží. Prodávající je oprávněn termín dodání jednostranně změnit dle aktuálních výrobních podmínek výrobce a dodavatele Zboží. Nedodá-li Prodávající Kupujícímu Zboží ani do 120 dnů ode dne doručení objednávky Kupujícího, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

4. CENA ZBOŽÍ, Služeb A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu Zboží a nebo Služeb a případné náklady spojené s dodáním Zboží/předmětu služby dle Kupní smlouvy může Kupující zaplatit Prodávajícímu následujícími způsoby:


4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží/předmětu služeb ve smluvené výši. Výše těchto nákladů je odvislá od vybraného způsobu přepravy dle článku 6 Obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží/předmětu služeb.

4.3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen zaplatit kupní cenu Zboží a nebo Služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží/předmětu služeb Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Případné slevy z ceny Zboží a nebo Služeb poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží/Služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Originál Faktury- daňového dokladu a Dodacího listu bude přiložen v zásilce zboží společně s odeslaným zbožím.

4.7. Platební metoda Twisto

4.8. Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.

4.9 V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.

4.10. Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.

4.11. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

4.12. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “ viz. https://www.twisto.cz/podminky/ .

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Platí pouze pro objednávky zboží !! Nevztahuje se na objednané služby !!

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží v rozsahu sjednané dodávky (v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží). Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně písemně doručeno na adresu TOJIRO CZ s. r. o., Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice. Doručením odstoupení od Kupní smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí z Kupní smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující učinit vůči Prodávajícímu formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupující může pro odstoupení od Kupní smlouvy použít přiložený vzorový formulář, není to však povinností Kupujícího.

5.3. Kupující je povinen zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu Prodávajícímu Zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Přímé náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen vrátit Zboží nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

5.4. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal. Prodávající není povinen vrátit dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleným způsobem dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupujícímu Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající je oprávněn vrácené Zboží zkontrolovat, zejména za účelem zjištění, zdali není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. Prodávající je pak povinen vrátit veškeré peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne řádného předání Zboží. Pro vrácení plateb je Prodávající povinen použít stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, či opotřebeno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.8. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ/předmětu služeb

6.1. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží/předmět služby na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží/předmět služeb při dodání.

6.2. Kupující je oprávněn si Zboží/předmět služeb po předchozí domluvě s Prodávajícím/Poskytovatelem vyzvednout na předem smluveném a upřesněném místě Prodávajícího/Poskytovatele.

Kupující je dále oprávněn si vybrat jednoho z následujících dopravců:


V případě, že je na základě zvláštního požadavku Kupujícího smluven jiný způsob dopravy, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží/předmět služby doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží/předmětu služeb, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí Zboží/předmětu služeb od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží/předmětu služeb a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží/předmětu služeb splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží/předmětu služeb mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

6.6. Nepřevezme-li Kupující Zboží/předmět služeb při dodání, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:


7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny: Pardubice, Lonkova 510, PSČ 530 09. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.

7.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, za přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. To neplatí, jedná-li se o vadu, kterou musel Kupující s vynaložením obvyklé znalosti poznat již při převzetí Zboží, nebo způsobil-li vadu Kupující.

7.6. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží a převzetím Zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného Zboží a Služeb) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících - spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@noze-tojiro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

8.7. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako osobní údaje).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů jméno a příjmení, adresa bydliště a telefonní číslo pro účely přepravy Zboží ke Kupujícímu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že je poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

9.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČENÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

 

11. COPYRIGHT

Podmínky užívání webových stránek společnosti TOJIRO CZ s. r. o. a ochrana autorských a obdobných práv

Společnost TOJIRO CZ s. r. o., se sídlem Lonkova 510, 530 09 Pardubice (dále jen Provozovatel) je provozovatelem internetových a prodejních stránek www.noze-tojiro.cz, www.tojirocz.com,  www.tojiro-shop.cz (dále jen jako Webové stránky). Na veškeré textové informace, zvukové i obrazové, video materiály a jiná díla umístěné na webových stránkách Provozovatele se vztahují autorská práva společnosti TOJIRO CZ s. r. o., jsou jejím výhradním majetkem a jsou chráněny podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Jejich další případné komerční a jiné využití, šíření obsahu, funkcí stránek a/nebo jejich částí je zakázáno bez prokazatelného písemného souhlasu Provozovatele. Některé komponenty obsahují nebo mohou obsahovat skryté ochranné prvky a značky, které v případě zneužití budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti manipulaci neoprávněnými osobami. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log je zakázáno používat na jiných webových stránkách nebo písemných a jiných materiálech a/nebo s nimi označovat své výrobky nebo služby bez prokazatelného písemného souhlasu společnosti TOJIRO CZ s. r. o.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

12.5. Tyto Obchodní podmínky byly zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména ustanovením § 1810 a násl., a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

12.6. Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 10. 2015.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace